خدمات پرده پارس

09 845 4343

(نصب ماهواره (رضا حیدری

021 271 7800

خدمات چرم حمید

09 522 4561

ترجمه رامین

09 447 1643

Pars Wash پارس واش 

09 443 7213

سفارت ایران

04 939 4536